Opće informacije
Naziv predmeta Upravljanje projektima
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za učinkovito upravljanje projektima korištenjem osnovnih tehnika i pripadajućih
procesa upravljanja projektima. utemeljiti to na praktičnoj IT TenStep metodologiji. Dati studentu temeljna znanja
o vođenju projekata, razviti mu sposobnost iniciranja, planiranja i vođenja projekata. Dati osnovna znanja za
potporu vođenju projekata u skladu s ITIL standardima i odgovarajućom metodologijom.

Očekivani ishodi učenja

  • Kreirati samostalno projektni plan izrade jednog kompleksnog informacijskog sustava
  • Za kreirani projekt samostalno definirati metriku i dokazati valjanost na konkretnom primjeru izvođenja
    projekta
  • Detektirati i razumjeti koji ITIL proces je odgovoran za koju aktivnost unutar IT odjela
  • Usporediti različite ITIL procese
  • Detektirati i analizirati potencijalne rizike projekta
  • Napisani osnovne vrste dokumenata koji su vezani u projektni ciklus (npr. primopredajni zapisnik)
  • Koristiti alat MS project ili neki srodni alat za planiranje projekata

Sadržaj

Sagledavanje vrijednost i metodologije i organizacije posla kao projekta. Identifikacija različitih projektnih uloga i
odgovornosti. Definiranje različitih aspekata projekta. Izrada i održavanje pripadajućeg projektnog plana (MS
Project). Proaktivna identifikacija i upravljanje obuhvatom, predmetima, rizicima i komunikacijom. Identifikacija
odgovarajuće razine zahtijevane kvalitete te upravljanje kvalitetom do te razine. Identificiranje i prikupljanje metrike
kojom se vrednuje kvaliteta i sveukupna uspješnost projekta. Izvršenje revizije financijske i fizičke realizacije bilo
kojeg projekta. ITIL – service support i service delivery function set.