Opće informacije
Naziv predmeta IT sustavi u oblaku
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 3. (6. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student treba dobro poznavati paradigmu računarstva u oblaku te osnovnih modela koji su na zasnovani na
oblaku. Mora moći napraviti procjenu troškova najma vs. izgradnje vlastite infrastrukture te poznavati parametre
koji su bitni za korisnika ali i pružatelja usluga.

Očekivani ishodi učenja

  • Objasniti paradigmu računarstva u oblaku.
  • Usporediti prednosti i nedostatke različitih poslovnih modela zasnovanih na računarstvu u oblaku.
  • Dati primjere uloga sudionika računarstva u oblaku.
  • Navesti matematičke modele izračuna troškova.
  • Analizirati trenutno stanje na tržištu usluga koje se nude u oblaku.

Sadržaj

Što znači biti u „oblaku“, definicija pojmova. Pregled poslovnih modela usluga zasnovanih na računarstvu u
oblaku, usporedba prednosti i nedostataka pri korištenju:
– infrastruktura kao usluga (engl. Infrastructure-as-a-Service, IaaS)
– platforma kao usluga (engl. Platform-as-a-Service, PaaS)
– softver kao usluga (engl. Software-as-a-Service, SaaS).
Pregled primjene modela računarstva u oblaku: javni oblak, privatni oblak i hibridni oblak
Uloge sudionika računarstva u oblaku: pružatelj usluga vs. korisnik usluga. Matematički modeli izračuna troškova
najma oblaka odnosno kupnje vlastitih resursa. Tehno-ekonomska analiza. Sigurnost računalnih sustava u oblaku.
Aplikacije u infrastrukturi oblaka protiv aplikacija u Internet preglednicima.

Literatura

OBVEZATNA:
1. Z. Mahmood, T. Erl, R. Puttini (2013), Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall
DOPUNSKA:
1. Velte, A. T., Velte, T.J., Elsenpeter R., Cloud Computing A Practical Approach, McGraw-Hill Education, 2009.