Opće informacije
Naziv predmeta Osnove programiranja
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+60+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student mora razumjeti koncept algoritma i računala kao izvršitelja (vezano uz predmet „Algoritmi i strukture podataka“). Predstaviti neke načine zapisivanja algoritama: formalne i neformalne. Pseudo-kod. Osposobiti studenta da može razviti jednostavan algoritam i testirati ga u logičkom smislu.
Kroz programski jezik C# uvesti studenta u osnovne pojmove: tipovi podataka i deklaracija, naredbe za kontrolu tijeka programa (petlje i naredbe za grananje), algoritam zapisan u pseudo kodu kodirati i testirati na računalu.
Usporediti osnovne elemente jezika C# sa jezikom C.
Upoznati studenta sa funkcijama, rekurzivnim pozivima funkcija, strukturama podataka. Upoznati ga sa osnovnim funkcijama za rad s datotekama.

Očekivani ishodi učenja

  • Poznavati razvojni alat MS Visual Studio: kreirati projekt/solution, dodavati elemenate u projekt, dodavati reference projekt; prevođenje; debuggiranje.
  • Klasificirati tipove projekata koji se mogu kreirati korištenjem MS Visual Studio te ih usporediti s različitim Windows aplikacijama na računalu (form-based, konzolne aplikacije, Windows servisi, web aplikacije)
  • Prepoznati problem iz realnog svijeta te oblikovati algoritam za njegovo rješavanje.
  • Testirati algoritam u logičkom smislu.
  • Korištenjem osnovnih elemenata programskog jezika C# razviti aplikaciju koja rješava jednostavan problem.

Sadržaj

Razvojni alat MS Visual Studio. Osnovne vrste projekata – kreiranje, prevođenje, izvođenje, debuggiranje.
Algoritam – osnovna svojstva: konačnost, određenost i područje uporabe. Euklidov algoritam. Zapisivanje algoritama formalnim i neformalnom metodama. SDL jezik i blok dijagram; pseudo-kod. Osnovni program u jeziku C#. Osnovni elementi jezika C#: namespace, pokretanje programa, petlje i naredbe za grananje, pozivanje
funkcija. Biblioteke funkcija. Rekurzija i strukture podataka. Rad s datotekama. Tekstualni ispis na ekranu.

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Joseph Mayo, C#, Miš, Zagreb, 2002
  • 2. Kernighan, B.W., Ritchie, D.M.: The C programming language, Prentice hall software series, 1988.