O izvođenju studijskog programa će skrbiti tim iz R’n’D centra i Odjela za ICT.

dr.sc. Oliver Jukić, prof. v. š.

Dekan / Profesor visoke škole / Software developer

Ivan Heđi, dipl. ing., v.pred.

Pročelnik ICT odjela / Viši predavač / Software developer

mr.sc. Damir Vuk, v.pred.

Viši predavač

Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf., v.pred.

Viši predavač

Marko Hajba, mag.math., pred.

Voditelj centra za istraživanje i razvoj / Lecturer / Software developer

Enes Ciriković, dipl. ing., pred.

Voditelj centra informatičke potpore / Viši predavač / System&network administrator

Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et inf.

Asistent / Software developer

Ivan Benke, mag.ing.comp.

Asistent/Software developer

Više informacija o našem timu možete vidjeti na službenoj stranici visoke škole – vsmti.hr.